Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
aktualizováno: 26.12.2017 07:03:48 

S V B - BLOK B 7‚  JESENNÁ 187‚ 076 43 ČIERNA NAD TISOU‚ SK

Povinnosti a právomoci SVB

1. Zhromaždenie - Najvyšší orgán spoločenstva vlastníkov bytov. 


Zhromaždenie tvoria všetci vlastníci bytov a nebytových priestorov v byte v dome.   Zhromaždenie zvoláva rada podľa potreby najmenej raz za rok, alebo keď o to požiada štvrtina vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome.
ZHROMAŽDENIE:
a) schvaľuje zmeny zmluvy o spoločenstve, stanovy spoločenstva a zásady hospodárenia,
b) schvaľuje rozpočet,
c) schvaľuje ročnú účtovnú uzávierku a vyúčtovanie úhrad za plnenia,
d) schvaľuje výšku mesačných úhrad za plnenia, mesačných platieb za správu a príspevkov  do fondu prevádzky, údržby a opráv,
e) rozhoduje o použití prostriedkov PFÚaO
f) volí a odvoláva členov rady,
g) volí a odvoláva predsedu,
h) rozhoduje o zrušení, zlúčení, splynutí alebo rozdelení spoločenstva,
i) rozhoduje o úvere a o zabezpečení pohľadávok vyplyvajúcich z poskytnutého úveru a vstavbe a nadstavbe bytov alebo nebytových priestorov,
k) určuje odmenu predsedovi spoločenstva a členom rady,
l) rozhoduje o ďaľších skutočnostiach, o ktorých podľa tohto zákona nerozhoduje iný orgán.

2. Rada -      Dozorný a poradný orgán spoločenstva vlastníkov bytov.

     a) zvoláva zhromaždenie najmenej raz za rok,

     b) kontroluje vedenie účtovníctva a iných dokladov,
     c)
navrhuje odvolanie predsedu,

Rada má najmenej troch členov. Členom rady môže byť len vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome. Členom rady nemôže byť predseda. Funkčné obdobie rady je tri roky. Na platné rozhodnutie rady je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny jej členov. Členovia rady sú oprávnení nahliadať do všetkých dokladov a záznamov týkajúcich sa činnosti spoločenstva a kontrolujú, či spoločenstvo vykonáva činnosť v súlade s týmto zákonom, zmluvou o spoločenstve alebo stanovami spoločenstva.
Člen rady môže zo svojej funkcie odstúpiť. Túto skutočnosť je povinný oznámiť písomne ostatným členom rady a predsedovi spoločenstva, ktorí pripravia návrh na kandidátov na nového člena rady, a za účelom voľby nového člena rady zvolajú zhromaždenie do 30 dní od obdŕžania oznámenia o odstúpení.
Rada by mala zvolávať zhromaždenie pripravovať a prerokovávať všetky materiály, ktoré budú predkladané zhromaždeniu,

  • komunikovať s vlastníkmi pri riešení problémov v dome riešiť reklamácie vlastníkov predkladať návrh na odvolanie predsedu
  • kontrolovať činnosť spoločenstva, či je v súlade so zákonom 182/93, inými zákonnými a vnútornými predpismi spoločenstva
  • kontrolovať vedenie účtovníctva a iných dokladov
  • kontrolovať stav účtov, pokladne, úhrady preddavkov, faktúr...
  • kontrolovať postup proti neplatičom
  • vypracovať správu o činnosti a predkladať ju zhromaždeniu

      Rada by mala zvolávať zhromaždenie pripravovať a prerokovávať všetky materiály,  ktoré budú predkladané zhromaždeniu,

 

3. Predseda - Štatuárny orgán, ktorý riadi činnosť spoločenstva a koná v jeho mene.

Predseda je štatutárny orgán, ktorý riadi činnosť spoločenstva a koná v jeho mene. Predsedu volí zhromaždenie nadpolovičnou väčšinou všetkých hlasov vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome na tri roky. Za predsedu môže byť zvolená len fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná. Predseda rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločenstva, ak nie sú týmto zákonom, zmluvou o spoločenstve alebo stanovami zverené inému orgánu spoločenstva. Predseda navrhuje po prerokovaní v rade
a) rozpočet spoločenstva na príslušný kalendárny rok,
b) ročnú účtovnú závierku spoločenstva,
c) výšku mesačných úhrad za plnenia,
d) výšku mesačných platieb za správu,
e) použitie prostriedkov fondu prevádzky, údržby a opráv,
f) výšku príspevkov do fondu prevádzky, údržby a opráv,
g) vyúčtovanie úhrad za plnenia.
Predseda zodpovedá za škodu spôsobenú spoločenstvu, vlastníkom bytov a nebytových priestorov v dome alebo tretím osobám porušením svojich povinností alebo prekročením svojich právomocí.


                                                                                    Späť

 

TOPlist