Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
aktualizováno: 26.12.2017 07:03:48 

S V B - BLOK B 7‚  JESENNÁ 187‚ 076 43 ČIERNA NAD TISOU‚ SK

Legislatíva

 

ZÁKON 182/1993 Z.z. (novelizovaný  125/2016 Z.z. s účinnosťou od 01.07.2016)

ZÁKON 182/1993 Z.z. (novelizovaný  246/2015 Z.z. s účinnosťou od 01.01.2016)

ZÁKON 182/1993 Z.z. (platnosť novelizácie navrhovaná 01.01.2016 )

ZÁKON 182/1993 Z.z. (novelizovaný 205/2014 Z.z.) + METODICKE USMERNENIE

ZÁKON 182/1993 Z.z.  (novelizovaný 70/2010 Z.z.)

    


   ZMLUVA O SPOLOĆENSTVE VLASTNÍKOV BYTOV  
250/2012  O regulácii v sieťových odvetviach Adobe Reader
 251/2012  O energetike, účinný od 1.9.2012 Adobe Reader
 657/2004  O tepelnej energetike Adobe Reader
 152/2005  O určenom čase a o určenej kvalite dodávky tepla pre konečného spotrebiteľa Adobe Reader
 142/2000  O metrológií Adobe Reader
 210/2000  Vyhl.: Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Adobe Reader
 250/2007  Zákon o ochrane spotrebiteľa Adobe Reader
   25/2006  Zákon o verejnom obstáravaní Adobe Reader
  314/2001  Zákon o ochrane pred požiarmi Adobe Reader
  428/2002  122/2013  Zákon o ochrane osobných údajov Adobe Reader
 355/2007  Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia (paragr. 12_2)  
  476/2008  Zákon o efektívnosti pri používaní energie (Zákon o energ. efekt.) Adobe Reader
 314/2012  Kontrola kotlov  

 

 

 

 

 

 

  ZVEREJŇOVANIE NEPLATIČOV  
Údaje identifikujúce neplatiča (napríklad v rozsahu meno, priezvisko, číslo bytu a výšku nedoplatku) sú osobnými údajmi podľa zákona o ochrane osobných údajov a dotýkajú sa predovšetkým jeho ekonomickej identity.
Vo všeobecnosti platí, že osobné údaje možno zverejniť buď so súhlasom dotknutej osoby alebo na základe osobitného zákona, ktorý by výslovne takéto zverejňovanie umožňoval. Zverejňovanie osobných údajov bez právneho základu (či už
súhlas alebo osobitný zákon) by bolo v rozpore so zákonom o ochrane osobných údajov.
Čo sa týka neplatičov nájomného v paneláku, zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov ako osobitný zákon nerieši otázku zverejňovania ich osobných údajov. Preto, pokiaľ by sa takéto zverejňovanie malo uskutočniť, tak len so súhlasom jednotlivých vlastníkov bytov, resp. nebytových priestorov, ktorí sú neplatičmi. Pokiaľ ide o poisťovne, tieto zverejňujú neplatičov na základe osobitného zákona, čiže v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.

  + Novelizácia platná od 01.10.2014

 Zdroj:   http://www.dataprotection.gov.sk/buxus/generate_page.php?page_id=859

 

TOPlist