Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
aktualizováno: 26.12.2017 07:03:48 

S V B - BLOK B 7‚  JESENNÁ 187‚ 076 43 ČIERNA NAD TISOU‚ SK

Pravidlá hlasovania

HLASOVANIE...

Hlasovanie 
Zákon umožňuje štyri spôsoby hlasovania, vždy podľa závažnosti prijímaných rozhodnutí, a to:
1. nadpolovičnou väčšinou všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov,
2. dvojtretinovou väčšinou všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov,
3. nadpolovičnou väčšinou zúčastnených,
4. písomným hlasovaním.
 
1. nadpolovičnou väčšinou všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov,
- podaní návrhu na vykonanie dobrovoľnej dražby bytu alebo nebytového priestoru,
odvolaní predsedu,
- prevode nebytového priestoru na nájomníka.
3. nadpolovičnou väčšinou zúčastnených,
Zjednodušené hlasovanie
Ak počet zúčastnených vlastníkov na schôdzi v dome neumožňuje hodinu po začatí schôdze vlastníkov právoplatné hlasovanie, rozhoduje sa nadpolovičnou väčšinou zúčastnených 
 To však neplatí v nasledovných prípadoch: 
- v prípade vyslovenia súhlasu so zmluvou o spoločenstve pri zmene formy správy domu
- v prípade schvaľovania zmluvy o výkone správy, jej zmeny alebo zániku 
- v prípade rozhodovania o vypovedaní zmluvy o výkone správy
- v prípade schvaľovania návrhu, ktorý zakladá povinnosť správcu podať návrh na vykonanie dobrovoľnej dražby bytu alebo NB v dome na uspokojenie pohľadávok podľa § 15
- v prípade hlasovania vlastníkov bytov a NB v dome o výške preddavku do fondu prevádzky, - údržby  a opráv  
- o úvere
- o zabezpečení úveru
- o zmluve o vstavbe alebo nadstavbe bytov alebo NB v  dome
- o zmene formy výkonu správy 
- v prípade akejkoľvek otázky, kde sa hlasuje písomne
2. dvojtretinovou väčšinou všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov,
- úvere a zabezpečení úveru,
- zmluve o vstavbe alebo nadstavbe bytov alebo nebytových priestorov v dome,
- zmene formy výkonu správy,
- tvorbe fondu prevádzky údržby a opráv inak ako podľa veľkosti spoluvlastníckeho podielu.
 
Práve tu robia vlastníci najviac chýb. Zoberme si príklad – bytový dom so 60 bytmi, v ktorom nadpolovičná väčšina je 31 hlasov a dvojtretinová väčšina 40 hlasov.
Dôležité:
Ak je na začiatku rokovania zhromaždenia prítomná nadpolovičná väčšina všetkých vlastníkov, v našom vzorovom dome 31, rozhoduje sa nadpolovičnou väčšinou všetkých vlastníkov – to znamená 31 hlasmi. V tomto prípade nemožno rozhodovať hodinu po začiatku rokovania nadpolovičnou väčšinou zúčastnených! Na začiatku rokovania je možné právoplatné rozhodovanie nadpolovičnou väčšinou všetkých – 31 hlasmi, ak všetci zúčastnení hlasujú zhodne (všetci za alebo všetci proti).
Ak je na začiatku prítomných menej, ako nadpolovičná väčšina všetkých vlastníkov, t. j. 30 a menej, mandátová komisia (jeden alebo viac vlastníkov, ktorí spočítajú podpisy na prezenčnej listine a hlasy pri hlasovaní) prehlási, že na začiatku rokovania nie je možné prijímať právoplatné rozhodnutia a zapíše sa to do zápisnice. Rokovanie pokračuje, o ničom sa nerozhoduje a hodinu po začiatku rokovania predsedajúci (ten, kto schôdzu vedie) vyzve mandátovú komisiu, aby opätovne vykonala spočítanie prítomných vlastníkov podľa prezenčnej listiny. Ak je na zhromaždení stále prítomných iba 30 a menej vlastníkov, rozhoduje sa nadpolovičnou väčšinou zúčastnených.
 
Nadpolovičnou väčšinou zúčastnených vlastníkov bytov a nebytových priestorov nemožno rozhodovať o rozhodnutiach podľa ustanovení § 7a ods. 1, § 7c ods. 2 písm. i, § 7c ods. 3, § 10 ods. 1 a § 16 ods. 3 a 4, pre ktoré zákon určuje rozhodovanie „inak“ – nadpolovičnou alebo dvojtretinovou väčšinou všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome.
 
Ak nejde o rozhodovanie, pre ktorého prijatie je potrebná nadpolovičná alebo dvojtretinová väčšina všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov, môže predseda navrhnúť písomné hlasovanie. Pred písomným hlasovaním musia byť vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome sedem dní vopred informovaní o otázkach, o ktorých sa bude hlasovať a o termíne hlasovania, a to spôsobom v dome obvyklým. To znamená, že podrobný a jasný opis predmetu hlasovania sa oznámi na vývesnej tabuli. Letáčik s obsahom zhodným s oznamom môže byť doručený každému vlastníkovi, aby každý mal priestor v pohode domova o veci uvažovať, alebo sa s niekým poradiť.
 
V deň hlasovania (vždy podľa vopred dohodnutých pravidiel, ktoré sú súčasťou oznamu) sa vykoná písomné hlasovanie, t. j. buď vlastníci v daný deň a danú hodinu vhodia hlasovací lístok do pripravenej urny, alebo ho odovzdajú v kancelárii spoločenstva, alebo každý vlastník svojím podpisom vyjadrí svoj súhlas alebo nesúhlas s predmetom hlasovania na hlasovacej listine v určený deň v stanovenom čase od... do... na hlasovacej listine, ktorá musí mať zhodný obsah ako oznam.
Po vykonaní hlasovania písomnou formou zástupca vlastníkov alebo predseda za účasti ďalších dvoch vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome zistí výsledok hlasovania a oznámi ho do piatich pracovných dní od písomného hlasovania spôsobom v dome obvyklým.
Aby bolo písomné hlasovanie právoplatné, je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome. V prípade neúspešného hlasovania musí byť predmet hlasovania prerokovaný na zhromaždení. Hlasovanie písomnou formou o tej istej veci nemožno opakovať.
Prehlasovaný vlastník bytu a nebytového priestoru v dome má právo obrátiť sa do 15 dní od oznámenia výsledku hlasovania na súd, aby vo veci rozhodol, inak jeho právo zaniká. Ak sa vlastník bytu alebo nebytového priestoru nemohol o výsledku hlasovania dozvedieť, pretože mu nebol oznámený spôsobom v dome obvyklým, má právo obrátiť sa do troch mesiacov od hlasovania na súd, inak jeho právo zaniká.
Dôležité:
Písomným hlasovaním nemožno rozhodovať o rozhodnutiach podľa ustanovení § 7a ods. 1, § 7c ods. 2 písm. i, § 7c ods. 3, § 10 ods. 1 a § 16 ods. 3 a 4 č. 182/1993 Z. z., pre ktoré zákon určuje rozhodovanie „inak“– nadpolovičnou alebo dvojtretinovou väčšinou všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome.
Dôležité:
Spoločenstvo nemožno rozdeliť, ak je zriadené v jednom dome s viacerými vchodmi, ktorý sa z hľadiska stavebného zákona považuje za jednu stavbu
všetkým dodávateľom služieb, že dochádza k rozdeleniu spoločenstva a treba upraviť dodávateľské a takýmto spôsobom je definovaný a zapísaný v katastri nehnuteľností.
To neplatí, ak ide o radovú zástavbu, teda viac domov stojacich tesne vedľa seba, ktoré sú od seba oddelené dilatačnou škárou. Obrazne povedané, ak by sme „virtuálne“ oddelili dva domy stojace tesne pri sebe v dilatačnej škáre zvisle a jeden posunuli ďalej, každý z nich musí mať všetky obvodové steny, strechu riadne ukončenú a uzatvorenú, samostatné meradlá na päte domu na všetky médiá atď., teda mohol by úplne normálne fungovať bez akýchkoľvek stavebných úprav a technických zásahov.
4. Písomné hlasovanie
Ak nejde o rozhodovanie, pre ktorého prijatie je potrebná nadpolovičná alebo dvojtretinová väčšina všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov, môže predseda navrhnúť písomné hlasovanie. Pred písomným hlasovaním musia byť vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome sedem dní vopred informovaní o otázkach, o ktorých sa bude hlasovať a o termíne hlasovania, a to spôsobom v dome obvyklým. To znamená, že podrobný a jasný opis predmetu hlasovania sa oznámi na vývesnej tabuli. Letáčik s obsahom zhodným s oznamom môže byť doručený každému vlastníkovi, aby každý mal priestor v pohode domova o veci uvažovať, alebo sa s niekým poradiť.
V deň hlasovania (vždy podľa vopred dohodnutých pravidiel, ktoré sú súčasťou oznamu) sa vykoná písomné hlasovanie, t. j. buď vlastníci v daný deň a danú hodinu vhodia hlasovací lístok do pripravenej urny, alebo ho odovzdajú v kancelárii spoločenstva, alebo každý vlastník svojím podpisom vyjadrí svoj súhlas alebo nesúhlas s predmetom hlasovania na hlasovacej listine v určený deň v stanovenom čase od... do... na hlasovacej listine, ktorá musí mať zhodný obsah ako oznam.
Po vykonaní hlasovania písomnou formou zástupca vlastníkov alebo predseda za účasti ďalších dvoch vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome zistí výsledok hlasovania a oznámi ho do piatich pracovných dní od písomného hlasovania spôsobom v dome obvyklým.
Aby bolo písomné hlasovanie právoplatné, je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome. V prípade neúspešného hlasovania musí byť predmet hlasovania prerokovaný na zhromaždení. Hlasovanie písomnou formou o tej istej veci nemožno opakovať.
Prehlasovaný vlastník bytu a nebytového priestoru v dome má právo obrátiť sa do 15 dní od oznámenia výsledku hlasovania na súd, aby vo veci rozhodol, inak jeho právo zaniká. Ak sa vlastník bytu alebo nebytového priestoru nemohol o výsledku hlasovania dozvedieť, pretože mu nebol oznámený spôsobom v dome obvyklým, má právo obrátiť sa do troch mesiacov od hlasovania na súd, inak jeho právo zaniká.
Dôležité:
Písomným hlasovaním nemožno rozhodovať o rozhodnutiach podľa ustanovení § 7a ods. 1, § 7c ods. 2 písm. i, § 7c ods. 3, § 10 ods. 1 a § 16 ods. 3 a 4 č. 182/1993 Z. z., pre ktoré zákon určuje rozhodovanie „inak“– nadpolovičnou alebo dvojtretinovou väčšinou všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome.
Nemôže byť uskutočnené písomné hlasovanie
- o zmluve o výkone správy , jej zmenách a dodatkoch 
- zmluve o spoločenstve, jej zmenách a dodatkoch 
Osobitné podmienky hlasovania 
V týchto prípadoch podpis vlastníka potvrdia najmenej dvaja overovatelia , ktorí boli zvolení na schôdzi vlastníkov bytov a nebytových priestorov . Overiť písomné hlasovanie  môže aj notár alebo obecný úrad
o úvere
o zabezpečení úveru
o zmluve o vstavbe alebo nadstavbe bytov alebo NB v dome

o zmene formy výkonu správy 

                                                                                                    NA  ZAČIATOK

 

 

TOPlist