Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
aktualizováno: 26.12.2017 07:03:48 

S V B - BLOK B 7‚  JESENNÁ 187‚ 076 43 ČIERNA NAD TISOU‚ SK

Ako‚ kde a kedy reklamovať?

REKLAMÁCIA VYÚČTOVANIA...

REKLAMÁCIA VYÚČTOVANIA  

Pomerne často sa v takom prípade ľudia obracajú na Slovenskú obchodnú inšpekciu. Treba si však uvedomiť, že nemá právo zisťovať správnosť nameraných jednotiek ani hospodárenie s teplom. Ak však máte podozrenie z poškodzovania (napríklad príliš veľký rozdiel v spotrebe vody medzi meradlom v byte a samotnou faktúrou, zlé vyčíslenie zálohových platieb, rozdiel v cene za teplo medzi rovnakými bytmi a pod.), vtedy sa treba na ňu obrátiť.

Pozrite si, či základná metodika vyúčtovaných nákladov je v súlade s cenovými predpismi. Výsledok vášho vyúčtovania musí byť určený vždy ako matematický rozdiel medzi skutočne uhradenými zálohovými platbami za príslušný rok, ktoré sú uvedené na vyúčtovacom doklade.

 

Iná metodika výpočtu konečného výsledku na vyúčtovaní je pre vás signálom na vystavenie reklamácie, kde na uvedenú skutočnosť upozorníte účtovateľa a požiadate ho písomne o vyhotovenie opravného vyúčtovania.
 

Na účtovanie nákladov za tepelnú energiu a vodu sú predpísané povinné údaje, ktoré musí účtovateľ uviesť na vyúčtovacom doklade, na účely kontroly zo strany platiteľov-

Pozrite si, či účtovateľ neprekročil maximálne regulované ceny tepla a vody.

Ak vám nebolo vyúčtovanie doručené doporučenou poštovou zásielkou, ale priamo do vašich rúk, nezabudnite si dať potvrdiť doručovateľom dátum doručenia.
Skontrolujte si, či do výsledku vášho vyúčtovania neboli započítané aj iné náklady za predchádzajúce roky alebo zálohy za rok nasledujúci po roku, ku ktorému je vyúčtovanie vyhotovené. Ak zistíte, že áno, je to dôvod na vystavenie reklamácie vyúčtovaných nákladov. Vyúčtované náklady sa môžu vzťahovať iba na ten kalendárny rok, pre ktorý je vyúčtovanie vyhotovené.

   
TEPLO
Spoločenstvo vyúčtuje dodané teplo na základe údajov pomerového merača dodávky tepla na výrobu teplej úžitkovej vody, tepla na vykurovanie (ÚK) a tepla na výrobu teplej úžitkovej vody (TÚV).
Rozúčtovanie tepla na vykurovanie do bytov vlastníkov sa dá kvalifikovane vykonať podľa podielu vykurovanej plochy bytu k súčtu plochy všetkých bytov a nebytových priestorov v bytovom dome (údaje sú v m2). Pokiaľ sú na radiátoroch namontované merače tepla, môže spoločenstvo využiť aj tieto údaje o pomernom odbere tepla do jednotlivých bytov. Dosiaľ však tieto informácie nie sú uznané ako fakturačné, čiže nemôžu slúžiť ako podklad na rozúčtovanie dodávky tepla v plnom rozsahu (100% dodávky). Prax potvrdila, že merače riešia max. 70 %, zvyšok 30 % musí spoločenstvo rozúčtovať podľa podielu vykurovanej plochy bytu.
Dôležitý je odpočet merača 
V zmluve o dodávke vody dodávateľ súčasne účtuje aj poplatok za zrážkovú (dažďovú) vodu. Dodávateľ fakturuje skutočný odber vody v m3, evidovaný pred vstupom potrubia do bytového domu, a to mesačne. Spoločenstvo rozúčtuje dodanú vodu na spotrebu pre výrobu TÚV a na spotrebu studenej vody v bytoch. Optimálne riešenie je, ak majú všetky byty namontované merače spotreby TÚV a merače studenej vody v m3.
Spoločenstvo (správca) je povinné vykonať odpočet spotreby vody evidovaný na meračoch. Základné informácie overuje podľa merača, ktorý nemôže byť bez vedomia spoločenstva v priebehu roka menený ani opravovaný. V záujme vlastníkov je, aby každý mal informácie o stave merača - spotrebe v m3, ktoré potvrdzuje alebo oznamuje (písomnou formou) predstavenstvu spoločenstva minimálne raz za rok (spravidla k 31. 12.)
Rozúčtovanie dodávky vody vykoná spoločenstvo (správca) podľa informácie o spotrebe evidovanej na meračoch v bytoch. V prípade rozdielu medzi súčtom meračov a fakturáciou v m3 môže spoločenstvo rozúčtovať skutočné náklady na dodávku vody podľa podielu bytu na skutočnej spotrebe domu. Zaužívané tzv. koeficientovanie nemá žiadnu zákonnú oporu, ide o svojvoľné konanie správcov (prax z minulých rokov).
 
Prax potvrdila tento najvýhodnejší postup v záujme vlastníkov bytov: 
Fakturovaná dodávka vody v m3 sa rozdelí na:
 - dodávku na výrobu TÚV podľa súčtu meračov TÚV v bytoch,

 - dodávku studenej vody (SV) do bytov podľa súčtu meračov v bytoch, v    prípade rozdielu rozúčtovať skutočné náklady na SV podľa podielu meračov alebo postupovať zaužívaným spôsobom na „osobomesiace“, „osobodni“ - takto je možné rozúčtovať všetky zaplatené náklady vrátane dažďovej vody.

späť

TOPlist