Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
aktualizováno: 26.12.2017 07:03:48 

S V B - BLOK B 7‚  JESENNÁ 187‚ 076 43 ČIERNA NAD TISOU‚ SK

Zápis ZZP

Nový blok - dvojklikom tu, zahájite úpravu bloku...

Zápis Zákonného záložného práva v prospech spoločenstva ...                                                          

Problematika zápisu zákonného záložného práva v prospech spoločenstva vlastníkov bytov a NP (Ďalej "SVB") odznelo už viackrát. Začali sme sa ňou zaoberať ešte v roku 2008, keď sa nám prvýkrát ozvalo naše členské spoločenstvo, že pri vymáhaní dlhu od neplatiča bola ako záložný veriteľ v prvom rade tzv. prednostný záložný veriteľ uprednostená banka, ktorý poskytla vlastníkovi úver.
Len na spresnenie uvediem, že v tomto prípade bolo záložné právo v liste vlastníctve zapísané v prospech všetkých vlastníkov, pretože vlastníci pri prevode do osobného vlastníctva prešli pod správcu a SVB zriadili dodatočne, niekoľko rokov po odkúpení bytov. Dlh voči vlastníkovi si pri dražbe bytu dlžníka uplatnilo SVB, avšak súd ho ako veriteľa zaradil na posledné miesto, nakoľko v liste vlastníctva nebolo zapísané. Z toho dôvodu  SVB nemalo pokrytú pohľadávku voči vlastníkovi.
Vtedy sme boli presvedčení o tom, že záložné právo, ktoré  vzniká zo zákona je na prvom mieste v poradí, keďže vzniká zo zákona.
Prvé, na čo sme ihneď upozornili našich členov v našom internom časopise - Informačný list ZSVB bolo aby si urgentne zapísali právo v prospech SVB odvolávajúc sa na tetno prípad. Uverejnili sme aj vzor ako o tento zápis žiadať. Počas ďalšieho obdobia sme už aj pri konzultáciach upozorňovali každého predsedu spoločenstva, aby si overil zápis záložného práva v liste vlastníctva, hoci od nás pýtali radu v inej veci. Pritom sme zistili, že mnohé bytové domy pri prevode bytov do osobného vlastníctva vôbec nemali zapísané zákonné záložné právo ani v prospech všetkých vlastníkov, ani v prospech SVB.
Na základe uvedeného prípadu sme zisťovali okolnosti a právne súvislosti, či takýto postup bol v súlade so zákonom. Zistili sme, že bol, a to v zmysle Občianskeho zákonníka a zákona o katastri nehnuteľnosti.
Pokial vzniklo na zálohu viac záložných práv, na ich uspokojenie rozhodujúce poradie ich registrácie v registri záložnýchpráv, t.j. na príslušnom liste vlastníctva.
Zdroj: Ing. Leskovská, ZSVB na Slovensku

 

Vzor žiadosti:

Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov so sídlom......................................
V .......................... dňa ........................................             Katatrálny úrad v ...........................VEC:
Žiadosť o zápis zákonného záložného práva v prospech spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov ako nástupcu vlastníkov bytov a nebytových priestorov.

Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov ...................................IČO ...........
........................., so sídlom v ........................................................ zapísané v Registri spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov v registri Obvodného úradu v ....
................. pod číslom registrácie ........................... zo dňa ....................... zastúpená predsedom spoločenstva ako štatuárom, týmto žiadam Katastrálny úrad v ....................
o zápis zákonného záložného práva podľa § 15 ods. 1 zákona č. 182/1993 Z.z. v prospech Spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov ..............................ku  Z-xxx + k dátumu zápisu (tu prosím dopíšte číslo zápisu záložného práva v prospech vlastníkov podľa §15 ods. 1 zákona č. 182/1993 Z.z. príslušného listu vlastníctva) na LV č. ............... v katastrálnom území v ......................... ako nástupníka, na ktorého prechádzajú práva doterajšieho veriteľa, ktorými boli vlastníci bytov a nebytových priestorov.

                                                                                                                                                                                                                           Pedseda SVBaNP

 

Poznámka.

Žiadosť ďalej musí obsahovať čísla všetkých bytov a NP v obytnom dome, číslo poschodia, číslo vchodu, podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu na pozemku, súpisné číslo stavby a parcelné číslo pozemku, na ktorom je dom postavenýa pohľadávku, ktorú zabezpečuje. Pod pohľadávkou sa rozumie príspevok do fondu prevádzky, údržby a opráv, zabezpečenie plnení spojených s užívaním bytov a NP a ďlšie pohľadávky v zmysle právoplatných rozhodnutí vlastníkov bytov NP v obytnom dome.

Záložné právo sa viaže k jednotlivým bytom a nie k celému bytovému domu. Kataster nehnuteľnosti v tomto prípade eviduje byty a NP ako samostatné veci, ktoré môžu byť predmetom občianskoprávnych vzťahov.

V prípade, že zákonné právo v LV bytového domu vôbec nebolo zapísané v prospech všetkých vlastníkov bytov NP, t.j. nebol vykonaný zápis v zmysle § 15 zákona o vlastnístve bytov, potom kataster zákonné záložné právo v prospech SVB zapíše k dátumu, kedy sa o zápis požiada, nakoľko niet predchodcu - vlastníkov, v prospech ktorých malo byť zákonné záložné právo zapísané, nemožno teda žiadať o zápis nástupcu - spoločenstva.

Ing. Otília Leskovská, ZSVB ns Slovensku.


                                                                                                                                    
Späť


 

TOPlist